รังสรรค์….ปฏิมา…..

ขอนำเข้าสู่ รูปแบบการเรียนรู้  และ แนะนำ การสร้างปฏิมากรรม พระพุทธรูป ตามลักษณะในเชิงพุทธศิลป์  ซึ่งเป็นการบอกกล่าวจากประสบการณ์ และจากการปฏิบัติงานจริง 
 ก็ขอกล่าวอันเชิญ ท่านพญานาค มาเป็นประทานเพื่อการชี้นำ และ แนะแนวทางในการรังสรรค์ งานปฏิมากรรม พระพุทธรูป เพื่อมงคลแห่งความรู้ทั้งมวล
อีกทั้ง ขออำนาจ แห่งบรมครู พระพิฆเณศวร อีกท่านปู่ฤษี  ให้ได้ขจัดปัดเป่า เหตุแห่งความไม่รู้ทั้งมวลให้ มลาย ให้คงไว้ซึ้งปัญญาทั้งหลาย อันก่อเกิดประโยชน์
ต่อท่านในองค์แห่งความรู้ทั้งมวล หากได้ทำการผิดพลาดล่วงเกิน ท่านเบื้องสูง ด้วยปัญญาอันน้อย ของข้าพเจ้าแล้ว  ข้าพเจ้าขอน้อมกราบขอขมา ณ ที่นี้  สาธุกาล
ก็ขอนำเข้าสู่การเริ่มต้น ในการสร้างงานปฏิมากรรมพระพุทธรูป ซึ้งจะขอกล่าวให้เป็นไปในรูปแบบของการสร้างงานศิลปะซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ตายตัว ท่านผู้ต้องการรู้ไม่จำเป็นต้องยึดติดตามขั้นตอนเหล่านี้ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ เป็นแค่ไกด์แนะแนวทางสำหรับการเริ่มต้นที่ดีเท่านั้น  แต่ องค์ประกอบหลักที่เป็นแนวทางสำคัญคือการสร้างสรรค์ ฉนั้น ณ ที่นี้จะเป็นเพียงการกล่าวนำเพื่อให้ได้รับความเข้าใจ ถึงที่มาที่ไปแห่งกระบวนการสร้างงานศิลปะแขนงหนึ่ง ที่จะเป็นแนวทางสำหรับการเริ่มต้น ในอันที่จะทำให้ภาคปฏิบัติการจริง ได้ลุล่วงไปตามวิถีแห่งความน่าจะเป็นของจุดมุ่งหมาย  ไม่เกิดการสับสน  ซ้ำซ้อน ที่สำคัญก็คือการฝึกฝน ในการวางแผนการทำงานที่มีระบบ เหล่านี้ก็คือปัจจัยพื้นฐานที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ให้ได้อย่างสำเร็จต่อไป

ปฐมบทแห่งรูปลักษณ์….เริ่มแรกนั้นคือ……ความประทับใจ

เราคงปฏิเสธไม่ได้เมื่อพบปะเข้ากับสิ่งสวยงามแล้ว….ที่ตามมาคือความประทับใจ บางท่านก็แค่ชื่นชม บางท่านก็อยากจะเก็บความประทับใจ ในรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับผมเองนั้น ใช้วิธีเขียนเป็นภาพ เพราะความรู้สึกที่ได้ปะติดปะต่อจนได้ภาพที่ประทับใจนั้น ก็เพื่อสำหรับการระลึกถึงความรู้สึกดี ๆ ในครั้งต่อ ๆ ไปจากการบันทึกที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามายุ่งมากนัก  ผมได้เริ่มรู้จักการร่างภาพ ก็มาจากการพยายามเก็บความประทับใจ นี่เอง……

ในแนวทางสร้างงานสามมิติ ( พวกรูปปั้น ) ส่วนมากก็จะเริ่มจากงานร่างแบบจากความคิด ภาพแบน ๆ ที่ถูกเขียนขึ้นในกระดาษ หลาย ๆ มุมมองของความคิดที่ถูกเขียนขึ้น เป็นก้าวแรกที่ดีในการสร้างงานปฏิมากรรม จากตัวอย่างที่ผมร่างแบบพญานาค เพื่อเป็นองค์ปรก พระพุทธรูปนั้น ผมก็ศึกษาถึงพญานาคคือใคร รูปลักษณ์เป็นเช่นใด  ผมขอสารภาพเลยครับ นาคองค์แรกของผมก็มาจากลายไทย ผมร่างแบบพญานาคจากลายไทยพยายามมองให้เป็น ตัวจริงที่เคลื่อนไหวได้  ยากมาก ๆ ไม่สำเร็จดังใจ ก็เลยสอดแทรกนาคในใจของผมเองขึ้นมา เช่น ตัวอย่างที่เห็นนี้ครับ

 

ร่างแบบ จากจินตนาการ ถึงท่าน พญานาค   ที่จะอัญเชิญมาปรกปักรักษา

สเก็ต เป็นแนวทาง เวลาปั้นขึ้นองค์จะได้ไม่หลงทาง การร่างแบบหรือการสเก็ตนั้นว่ากันตามหลักก็คือการถ่ายทอดรูปแบบทางความคิดออกมาโดยมีการบันทึกเป็นรูปทรง ๒ มิติ ซึ่เป็นข้อจำเป็นให้ไม่หลงทางเมื่อทำการสร้างงานปั้นจริงเพราะเหตุที่ว่าเมื่อทำการปั้นจริงนั้น ในมิติที่ีเพ่งมองขณะปฏิบัติอาจทำให้หลงผิดเพี้ยนไปได้จากความตั้งใจเดิม การร่างแบบจึงควรทำการร่างให้ปรากฏภาพด้านต่าง ๆ จากจิตนาการหลาย ๆ ด้าน และเพื่อสะดวกอาจนำกระดาษสเกลวมาใช้เพื่อกำหนดสัดส่วนไปในขณะเดียวกัน

ตัวอย่างงานร่างแบบ ภาพบุคคลในจิตนาการ เพื่อเป็นแนวทาง

  

การ ร่างอาจใช้กระดาษกริด ที่มีตารางเป็นช่องสำเร็จเพื่อเป็นการเข้าสเกล ซึ่งจะสามารถกำหนดสัดส่วนให้ได้ขนาดประติมากรรมที่เป็นขนาดที่เราต้องได้โดยไม่ผิดสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งหมายในการสด หรือขยายสัดส่วน