บทสรุป และความคิดเห็นในการปั้นรูปเหมือนบุคคล

การทำงานอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีความตั้งใจจริงประกอบกับการค้นคว้าอย่างเต็มที่ แล้ว ความสำเร็จของผลงานย่อมจะเกิดขึ้น ปัญหาต่าง ๆ มีไว้สำหรับแก้ไขให้ลุล่วงไปและเป็นข้อหยั่งคิดให้ได้จดจำเป็นประสบการณ์ ขณะที่โลกหมุนไปพร้อมกับเทคโนโลยีและความพัฒนาการในทางวิทยาการ สิ่งหนึ่งที่เราลืม คือภายในจิตใจของเรานั้น ได้มีพัฒนาการหรือการปรับปรุงขัดเกลาหรือไม่ เราคงเห็นและเปรียบเทียบได้จากการมองไปรอบ ๆ ตัวเราบุคคลรอบข้างกับการเกื้อหนุนรวมทั้งความจริงใจต่อกัน ลดน้อยลงเกิดการแข่งขันกันในทุก ๆ ด้าน เหมือนการห้ำหั่นกันเพื่อการอยู่รอดอันเกินพอดี สาระดี ๆ อันมีที่มาจากการปฏิบัติในรูปแบบเก่า ๆ ต่าง ๆ กับถูกลืม มารยาททางความคิดและการกระทำอีกทั้งกำลังสติปัญญาถูกใช้ไปในทางไม่ควร เหล่านี้เป็นการยากที่จะเกิดสันติในทางการอยู่รวมกันของมนุษย์

ในการศึกษาศิลปะนั้นก็คล้ายกับการศึกษาจิตใจของตนเองเหมือนการสำรวจความคิดพิจารณาเป้าหมายของความคิดที่ได้แสดงออกผ่านมาเป็นรูปทรงการจำลองทางรูปทรงที่ได้หยั่งเห็นจากการมองภายนอกและภายใน ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความสงบ ความมั่นคงทางจิต และสำคัญคือการประคองอารมณ์ให้สถิตอยู่อย่างแนบแน่นบนความตั้งใจ การฝึกฝนที่ขาดความตั้งใจนั้นเหมือนกับการประพฤติปฏิบัติให้พอผ่านไปที คล้ายทำให้จบไปโดยขาดความใส่ใจ หากเป็นเช่นนี้แล้วพัฒนาการของการฝึกฝนนั้นก็ไม่อาจบังเกิดขึ้นได้
การปั้นรูปปั้นขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง ก็มาจากเจตนา ความตั้งใจ ความหวังที่จะเห็นรูปทรงที่คาดคิดไว้ แล้วผ่านฝ่ามือประคองปั้นให้ได้เป็นรูปทรงตามคิดเห็น ดูเหมือนไม่ยากกับการเรียงความคิดในการปฏิบัติ ต่อเมื่อเราได้เริ่มลงมือปฏิบัติ สัมผัสแรกเริ่มเราก็สามารถที่จะทราบได้ถึงความจริงที่เกิดความเคลื่อนไหวภายในใจเรา ความกลัว ความกล้า ความมั่นคง ที่สั่งสมมา ภายในใจจากเรื่องราวและเหตุอันก่อเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จะปรากฏขึ้น ให้ได้ปรับปรุงและสร้างเสริมกับส่วนที่ไม่กลมกลืนแล้วปรับให้เกิดสมดุลย์กัน
การปั้นรูปเหมือนบุคคลไม่ว่าจะเป็นรูปบุคคลที่รักเคารพ ก็มาจากความต้องการสร้างให้ปรากฏเพื่อเป็นสิ่งของที่สำคัญ รูปปั้นบุคคลใด ๆ ก็ตาม ที่ได้สร้างให้ปรากฏขึ้นย่อมมีความสำคัญ ความสำคัญเป็นของสร้างได้ยากมาก บุคคลต้องมีคุณความดี อันเป็นที่มาแห่งคุณค่าหรือแม้จะเป็นเรื่องสายใยแห่งสถานภาพ ก็จะบังเกิดทำให้ความสำคัญมีขึ้นได้ และก็รวมถึงคุณค่าจากความเชื่อ ความเคารพ และความศรัทธา ก็สร้างคุณให้เกิดความสำคัญได้เหมือนกัน เราจะเก็บความสำคัญนั้น ๆ ไว้ด้วยความทรงจำพร้อมกับรูปทรงที่เกิดจากความรัก บนความตั้งมั่นอันมีแรงกระทำจากจิตใจให้ส่งผ่านทางฝ่ามือออกไปแสดงความเป็นมิติที่ผนึกซ้อนไว้กับรูปปั้นอันเป็นที่รักเพื่อความทรงจำอันควรค่าให้อยู่เหนือกาลเวลา
จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานปั้นมา ผมได้เข้าใจถึงการทำงานที่ต้องผนวกด้วยทักษะและแรงบันดาลใจอย่างสูง อุปสรรคนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเริ่มต้น ทั้งการเริ่มต้นคิดว่าจะปั้นใคร ปั้นอะไร และการเริ่มต้นในการลงมือทำจะเริ่มที่ตรงไหน แล้วจะจบงานลงลักษณะเช่นใด เหล่านี้ การอบรมในเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นความรู้สำหรับเป็นพื้นฐานการปั้นจึงเกิดขึ้น ด้วยหวังการสร้างทัศนคติ และวิธีสนองความปรารถนาอันมีคุณค่าเสมือนการเพาะบ่มซึ่งแนบเอาการขัดเกลาจิตใจเข้าไว้ด้วยจึงได้ถูกดำเนินขึ้น
โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการปฏิบัติการปั้น หรือการทำงานศิลปะ เป็นเหมือนความแยบยลในกลไกรทางธรรมชาติของจิตมนุษย์ เป็นเสมือนแนวทางในวิถีแห่งความเข้าใจตนเอง ก้นบึ้งของความคิดที่มาของสิ่งปลุกเร้าและความปราศจากซึ่งเหตุและผลทั้งมวล ผมเชื่อว่าวิธีที่จะสอนให้คนเป็นคนที่ดีได้ อย่างน้อยที่สุด และเป็นพื้นฐานที่สุด ก็คือสอนให้รู้จักคุณค่าของความละเอียดอ่อนโยน ประคองนำพาอารมณ์อ่อนโยนอันนั้นให้มาสถิตแนบแน่นในใจจนได้ก่อตัวเป็นรูปกระบวนแห่งวิธีการที่จะคิด บอกให้เข้าใจในวิถีความแตกต่างระหว่างความหยาบและความละเอียดของจิตใจ ให้การปฏิบัติอันดูเหมือนจะหนักหน่วงเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นศักยภาพที่ตกตะกอน พร้อมแนะนำเพื่อนที่แสนดีที่มีชื่อว่า “อดทน” มาคอยปลุกเร้าให้บังเกิดผลแห่งคุณจงได้เหล่านี้ การสละทรัพย์ เพื่อรับทราบถึงความเป็นตนเอง หรือการหวังผลถึงศาสตร์ในแขนงแห่งศิลปะ ที่ชื่อว่า ประติมากรรมนั้น ไม่ได้เป็นการสูญเสีย เพราะเมื่อคุณยืนหยัดตอบรับความตั้งใจของตนเองแล้ว ก็เหมือนการได้เริ่มทำความรู้จักกับอีกด้านหนึ่งภายในจิตใจของคุณเอง โดยมีวิธีของวิชาการเข้ามามีส่วนในการกระเกณฑ์เส้นทางแห่งการหยั่งรู้ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น ผู้ปฏิบัติก็จะรับทราบได้ด้วยตนเองจากการทำงานศิลปะในรูปแบบการปั้นนี้
เมื่อได้ตั้งใจแล้วลงมือปฏิบัติ การเริ่มต้นจึงเกิดขึ้นแม้จะยังไม่ได้คุณภาพแต่คุณค่าแห่งการเริ่มต้นก็ได้ปรากฏขึ้นแล้ว ย่างก้าวแรกได้ปรากฏเป็นระยะทางขึ้น มันอยู่ที่จะก้าวต่อไปให้ได้ตามประสงค์อีกอย่างไร บางคนหันหลังให้กับความฝันเพราะกลัวที่จะผิดหวัง บางคนไม่กล้าที่จะหวังเพราะเกรงว่าจะทำไม่สำเร็จ และที่แย่กว่าอีกก็คือมีบางคนที่กลัวว่าจะทำได้สำเร็จ
ความคิด ความฝันและการตั้งหวังที่เกิดขึ้นในการทำงานปั้นนั้น เหมือนกับว่าเราได้สร้างสถานที่ขึ้นมาอีกที่หนึ่ง เป็นสถานที่ ที่สร้างขึ้นสำหรับตัวเราเอง เป็นที่ ๆ ไม่ได้สร้างด้วย อิฐ หิน ปูน มันก่อสร้างขึ้นได้ด้วยจิตใจ เราจะบันดาลให้มันเป็นไปอย่างไรก็ได้ตามความต้องการ ไม่มีผู้ใดจะเข้าไปยึดครอง หรือ ทำลายลงได้เป็นที่ที่ซึ่งเราจะสามารถมีความสุข และเป็นอิสระ เราครอบครองมันแต่เพียงผู้เดียว และเราก็ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้ใดได้พยายามทำความเข้าใจเพราะมันเป็นของเราโดยเฉพาะ บางอย่างไม่พูด ไม่ต้องบอก จะมีความหมายมากกว่า รูปปั้นชิ้นหนึ่งที่เราปั้นขึ้นเราประทับใจ บางครั้งก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงชอบ ถึงประทับใจ เราซึมทราบแล้ว รู้สึกเบาหวิว ปลดปล่อยให้ผู้อื่นชื่นชมผลงานนั้นด้วยใจของเขาเองจะดีกว่า เพราะเชื่อว่าสถานที่ ที่เป็นของเขานั้นเราไม่อาจเข้าไปสัมผัสได้เหมือนกัน

Comments are closed.