Archive for กันยายน 21st, 2010

อุดมคติและแนวความคิดในการสร้างประติมากรรมภาพเหมือน

กันยายน 21, 2010

  นับตั้งแต่มนุษย์พวกแรกเกิดขึ้นบนโลก เริ่มต้นจากส […]

Posted in หมวดทั่วไป | 3 Comments »