Archive for ตุลาคม 11th, 2010

ปฏิบัติการหล่อยอดพระเกตุ

ตุลาคม 11, 2010

ก็จะเริ่มกล่าวถึงเรื่องการหล่อยอดพระเกตุซึงเป็นทองเหลือ […]

Posted in ผลงาน | ปิดความเห็น บน ปฏิบัติการหล่อยอดพระเกตุ