พระพิฆเณศวร ปางสิทธิ คณปติ

 

                     พระพิฆเณศวร ปาง สิทธิคณปติ

เป็นปางที่น่าสนใจปางหนึ่ง เนื่องจากเป็นปางเฉพาะ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความดี แห่งผู้ศรัทธาทั้งหลาย หรือการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์

บางคัมภีร์ก็ กล่าวว่า เป็นปางประทานความสมบูรณ์ ละคุ้มครองความร่ำรวยมั่นคงทุกประการในทางความดี  ทรงคอยดูแลและคุ้มภัยให้ปราศจากความขัดสนในชีวิตมนุษย์ชาติ

ปางนี้ทรงมีอีกพระนามว่า พระปิงคเล คณปติ

2 Responses to "พระพิฆเณศวร ปางสิทธิ คณปติ"