พระพิฆเณศวร ปางสิทธิคณปติ ๒ กร

พระพิฆเณศวร ปางสิทธิคณปติ ๒ กร นี้ ออกแบบสร้างให้มีขนาดเล็ก สูงเพียง  ๑๒ นิ้ว จากพระบาท จรด ยอด มงกุฏ  ขณะพระอิริยาบท โปรดประธานดอกไม้  (เดิมออกแบบให้เป็นดอกบัว) เสมือน ประธานให้คุณความดีและความงดงามในชีวิต แด่ท่านผู้ คารวะ   เป็นหนึ่งใน ร้อยแปดปางที่นิยมบูชา  และเป็นองค์ต้น ๆ ในลำดับแรก ๆ แห่งปางของเทพชั้นผู้ใหญ่
ต่อมาได้แปลงเป็นโปรด ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความงดงาม ซึ่งก็ยังคงไว้ตามหลักแห่งปางที่ประธานดอกไม้ เสมือน ชีวิตที่งดงามตามวิถีที่คงซึ่งความศรัทธา

1 Response to "พระพิฆเณศวร ปางสิทธิคณปติ ๒ กร"

  • Anuchit says: