พระปิยะมหาราช

 

พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดี อันมีกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเป็นหัวหน้าปรึกษากันคิดพระปรมาภิไธยที่จะจารึกในพระสุพรรณบัฎถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลือก ๔ พระนาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ พระนามสุดท้ายเพราะไม่เสียของเดิม อันหมายถึงสร้อยพระนามในพระสุพรรณบัฎเดิม
คำว่า…..บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศ์บริพัตร……….

 

 

 

 

 

 

พระนามที่  ๔   ที่ทรงเลือก  ให้จารึกในพระสุพรรณบัฎ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

บดินทรเทพยมหามงกุฎ   บุรุษรัตนราชรวิวงศ์

วรุตมพงศบริพัตร   วรขัติยราชนิกโรดม

จาตุรัตนบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ

อุภโตสุชาติสังสุทธเคราะหณี

จักรีบรมนาถอดิศรราชรามวรังกูร

สุภาธิการรังสฤษดิ์   ธัญญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์

มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล

ประสิทธิสรรพสุภผลอุดมบรมสุขุมาลย์

ทิพยเทพาวตารไพศาล เกียรติคุณอดุลยวิเศษสรรพเทเวศรานุรักษ์

วิศิษฐศักดิสมญา   พินิจประชานาถ

เปรมกระมลขัติราชประยูรมูลมุขราชดิลก

มหาปริวารนายก   อนันตมหันตวรฤทธิเดช

สรรพวิเศษสิรินทร   อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ

ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ

นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร  สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิลิต

สรรพทศทิศวิธิตชัย   สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์

มเหศวรมหิทรมหาราชาธิราชวโรดม   บรมนาถชาติอาชวาศัย

พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์   อดุลยศักดิ์อรรคเรศรามาธิบดี

เมตตากรุณาศีลตหฤทัย  อโนปมัยบุญการ   สกลไพศาล

มหารัษฎาธิบดินทร   ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช

บรมนาถบพิตร   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

                             พระนามเต็มที่ใช้จารึกในพระสุพรรณบัฎ 

                          ( แผ่นทองคำสำหรับลงพระนามของกษัตริย์ )

2 Responses to "พระปิยะมหาราช"

  • krit says:
  • krit says: