พระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพ็ชร

  พระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นปางที่ให้การนับถือกันว่าเป็นปางแห่ง”พระเกตุ”
 คือพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถประทับ(นั่ง)   ขัดสมาธิไขว้พระชงฆ์(แข้ง) หงายฝ่าพระบาททั้งสองข้าง
 ฝ่าพระหัตถ์วางหงายซ้อนกันบนพระเพลา(ตัก) พระหัตถ์ขวาวางลงบนพระหัตถ์ซ้าย
 ความเป็นมาของปางขัดสมาธิเพชรหลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์รับหญ้าคาจากโสตถิยพราหมณ์แล้ว 
ทรงนำไปปูต่างบัลลังก์  ณ  ควงไม้อัสสัตถโพธิพฤกษ์  แล้วประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ อธิฐานว่า
“ เนื้อ และ เลือดในสรีระนี้ แม้จะเหือดแห้งไปหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามที
ถ้าเรายังไม่บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จักไม่ทำลายบัลลังก์นี้”จากความเป็นมาแห่งเรื่อง
ที่กล่าวถึงพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรอันเป็นพระพุทธลักษณ์ที่ได้รับการเทียบแทนคุณลักษณ์แห่งพระเกตุนั้น
ก็เป็นเหตุผลกระจายความหมายของพระเกตุได้อีกเสมือนเทียบกับแรงอธิฐานของพระบรมโพธิสัตว์
การตั้งจิตเพื่อกระทำการใดๆ นั้นให้มีความแน่วแน่มุ่งมั่นโดยตั้งสัตย์แห่งใจเพื่อเป็นกำลังส่งไปสู่การปฏิบัติอันยังผลสู่ความมุ่งหมาย
พระเกตุยังมีความหมายมากมาย บ้างก็ว่าพระเกตุคือส่วนหางของพระราหู ทางโหราศาสตร์ก็ถือเอาพระเกตุเป็นวิญญาณธาตุ
เป็นธาตุกลางที่จะยังผลตามคุณสมบัติของดวงดาวพระเกตุนั้นถือเป็นของสูงที่แทนค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆลางสังหรณ์รวมทั้ง
การแทนความหมายถึงโหราศาสตร์และอีกมากมายที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์
ผลงานสร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๔๙  เตรียมทลูเกล้าถวายสมเด็จพระสังฆราชฯปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๐

2 Responses to "พระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพ็ชร"

  • krit says:
  • krit says: