Archive for กุมภาพันธ์, 2011

ทรงเครื่อง ” จักรพรรดิ์ “

กุมภาพันธ์ 23, 2011

ท่าน คือ พระพุทธรูป ปางปราบมารชมพูทวีป หรือที่เรา ๆ ท่า […]

Posted in หมวดทั่วไป | 1 Comment »