พระสังกัจจายณ์


พระสังกัจจายน์ เป็นพระอรหันต์ระดับ พระอสีติมหาสาวก หรือที่ชาวพุทธนิยมเรียกว่า อนุพุทธ ๘๐ องค์ อุบัติขึ้นในสมัยพุทธกาล เล่ากันว่า พระสังกัจจายน์มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธองค์ มีรูปร่างลักษณะสวยงามมาก เป็นที่รักใคร่แด่ผู้พบเห็น ต่อมาท่านเกรงว่าด้วยรูปลักษณ์อันคล้ายกับพระพุทธองค์ซึ่งงดงามจะทำให้เหล่าพุทธสาวก หลงเข้าใจผิดและจะเป็นการทำให้เกิดอกุศลต่อผู้พบเห็นนั้น ๆ ท่านจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานเปลี่ยนรูปสังขารเป็นลักษณะผู้ซึ่งประกอบไปด้วยกุศลทาน ด้วยอานิสงฆ์แห่งกุศล ท่านจึงมีลักษณะประดุจหนึ่งผู้สมบูรณ์แล้วด้วยสังขารทั้งมวลอันเป็นต้นแห่งสัญลักษณ์ของความอิ่มเอิบและความสมบูรณ์แห่งชีวิต พระเถรโบราณาจารย์ท่านได้สร้างรูปพระสังกัจจายน์ขึ้นเพื่อสักการะบูชา เป็นการระลึกถึงองค์ท่าน และกล่าวกันว่า ผู้ใดมีพระสังกัจจายน์ จะเกิดสิริมงคล เจริญด้วยลาภผล เป็นที่รักใคร่แด่เทพเทวดา แล มนุษย์ทั้งหลาย
ยังมีอีกคติความเชื่อของชาวจีน หรือทางพุทธฝ่ายมหายาน เกี่ยวกับพระสังกัจจายน์ ซึ่งเชื่อกันว่าพระสังกัจจายน์เป็นองค์เดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตร ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นไปตามความคิดเห็นและความศรัทธามั่นในหลักที่ยึดเหนี่ยวคงเป็นเรื่องที่ต้องเคารพในความมั่นศรัทธา แต่ที่เป็นแนวคิดอันหนึ่งอันเดียวกันก็เห็นแต่เพียงว่า ผู้บูชาพระสังกัจจายน์ส่วนใหญ่จะเกิดสิริมงคลเจริญด้วยลาภผลอันเป็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าเองก็เชื่อและเคารพเช่นนั้น เหมือนกัน

Comments are closed.