Archive for เมษายน, 2011

พระพุทธรูปปางถวายเนตร

เมษายน 24, 2011

หลังจากที่พระบรมโพธิสัตร์ได้บรรลุอนุตรสัมมาโพธิญาณ ตรัส […]

Posted in ผลงาน | ปิดความเห็น บน พระพุทธรูปปางถวายเนตร