พระพุทธรูปปางถวายเนตร

หลังจากที่พระบรมโพธิสัตร์ได้บรรลุอนุตรสัมมาโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ประทับ เสวยวิมุตติสุข ( สุขที่เกิดจากการหลุดพ้น ) ณ ใต้ร่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๗ วัน จากนั้นทรงเสด็จไปทรง ยืนอยู่กลางแจ้ง ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงทำอุปหาร คือยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นเวลา ๗ วัน โดยไม่กระพริบพระเนตรเลย เพื่อบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ ที่เสด็จมาทรงยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ได้นามว่า อนิมิสเจดียสถาน
คาถาบูชา
อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา  หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส  ตัง  ตัง
นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง
เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม  เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง ปะลายันตุ
นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา  นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา
อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  จะระติเอสะนาฯ
•พระพุทธรูปปางถวายเนตร องค์นี้ สูงจากฝาพระบาท  สถิตที่  ๔๙  เซนติเมตร
หล่อ ด้วยเรซิน  แล้วเคลือบสีรมดำขัดเงามันปู  มีน้ำหนักประมาณ
สถิตที่  ๕.๙  กิโลกรัม

Comments are closed.