ทำบุญประจำ เมื่อกลางปี

ก็เขาสู่เดือนกลางปี ก็ได้ฤกษ์ เบิกพระพุทธรูป ถวายเป็นกุศล โดยมี คุณ สุวดี และครอบครัว

ได้เป็นผู้นำถวาย ณ วัดโมลีโลกยาราม เมื่อ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา  ท่านพระครู

เป็นผู้รับถวาย  ขณะ ท่านพระครู กำลังจัดเตรียมเรื่องงานพีธี บำเพ็ญกุศล เนื่องใน วันคล้าย

วันเกิด ท่านเจ้าคุณ พรหมกวี  ซึ่งท่านได้มรณะภาพไปแล้ว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง และ เพื่อ

น้อมถวายเป็นกุศล แด่ท่านเจ้าคุณพรหมกวี  จึงขอกราบ เรียน แด่ ทุก ๆ  โดยมีความตั้งใจ

จากคุณสุวดี ที่ได้นำถวาย เพื่อเป็นกุศล แด่ครอบครัว ของเธอ และ แด่ทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วม

ได้ร่วม อนุโมธนา จากบทความที่ได้แจ้ง แล้ว ณ ที่นี้

ขอกุศล ทั้งหลายทั้งมวล ได้บังเกิดเป็นผล จากแรงอธิษฐาน ของทุก ๆ ท่านให้ได้สำเร็จ และ

เป็นไปตามปราาถนา ทุก ๆ ประการ เทอญฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   เป็น พระพุทธรูป ปางนาคปรก ขนาด หน้าตัก ๙ นิ้ว

                       เคลือบ ดำขัดเงาลงแดงชาดมันปู หนัก  ๙ กิโลกรัม

พระพุทธรูปปางถวายเนตร

ปิดความเห็น บน พระพุทธรูปปางถวายเนตร
หลังจากที่พระบรมโพธิสัตร์ได้บรรลุอนุตรสัมมาโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ประทับ เสวยวิมุตติสุข ( สุขที่เกิดจากการหลุดพ้น ) ณ ใต้ร่มต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๗ วัน จากนั้นทรงเสด็จไปทรง ยืนอยู่กลางแจ้ง ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงทำอุปหาร คือยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นเวลา ๗ วัน โดยไม่กระพริบพระเนตรเลย เพื่อบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ ที่เสด็จมาทรงยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ได้นามว่า อนิมิสเจดียสถาน
คาถาบูชา
อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา  หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส  ตัง  ตัง
นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง  ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง
เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม  เต  เม  นะโม  เต  จะ  มัง ปะลายันตุ
นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา  นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา
อิมัง  โส  ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  จะระติเอสะนาฯ
•พระพุทธรูปปางถวายเนตร องค์นี้ สูงจากฝาพระบาท  สถิตที่  ๔๙  เซนติเมตร
หล่อ ด้วยเรซิน  แล้วเคลือบสีรมดำขัดเงามันปู  มีน้ำหนักประมาณ
สถิตที่  ๕.๙  กิโลกรัม
Posted in ผลงาน by krit. ปิดความเห็น บน พระพุทธรูปปางถวายเนตร

พระสังกัจจายณ์

ปิดความเห็น บน พระสังกัจจายณ์

พระสังกัจจายน์ เป็นพระอรหันต์ระดับ พระอสีติมหาสาวก หรือที่ชาวพุทธนิยมเรียกว่า อนุพุทธ ๘๐ องค์ อุบัติขึ้นในสมัยพุทธกาล เล่ากันว่า พระสังกัจจายน์มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธองค์ มีรูปร่างลักษณะสวยงามมาก เป็นที่รักใคร่แด่ผู้พบเห็น ต่อมาท่านเกรงว่าด้วยรูปลักษณ์อันคล้ายกับพระพุทธองค์ซึ่งงดงามจะทำให้เหล่าพุทธสาวก หลงเข้าใจผิดและจะเป็นการทำให้เกิดอกุศลต่อผู้พบเห็นนั้น ๆ ท่านจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานเปลี่ยนรูปสังขารเป็นลักษณะผู้ซึ่งประกอบไปด้วยกุศลทาน ด้วยอานิสงฆ์แห่งกุศล ท่านจึงมีลักษณะประดุจหนึ่งผู้สมบูรณ์แล้วด้วยสังขารทั้งมวลอันเป็นต้นแห่งสัญลักษณ์ของความอิ่มเอิบและความสมบูรณ์แห่งชีวิต พระเถรโบราณาจารย์ท่านได้สร้างรูปพระสังกัจจายน์ขึ้นเพื่อสักการะบูชา เป็นการระลึกถึงองค์ท่าน และกล่าวกันว่า ผู้ใดมีพระสังกัจจายน์ จะเกิดสิริมงคล เจริญด้วยลาภผล เป็นที่รักใคร่แด่เทพเทวดา แล มนุษย์ทั้งหลาย
ยังมีอีกคติความเชื่อของชาวจีน หรือทางพุทธฝ่ายมหายาน เกี่ยวกับพระสังกัจจายน์ ซึ่งเชื่อกันว่าพระสังกัจจายน์เป็นองค์เดียวกันกับพระศรีอริยเมตไตร ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นไปตามความคิดเห็นและความศรัทธามั่นในหลักที่ยึดเหนี่ยวคงเป็นเรื่องที่ต้องเคารพในความมั่นศรัทธา แต่ที่เป็นแนวคิดอันหนึ่งอันเดียวกันก็เห็นแต่เพียงว่า ผู้บูชาพระสังกัจจายน์ส่วนใหญ่จะเกิดสิริมงคลเจริญด้วยลาภผลอันเป็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าเองก็เชื่อและเคารพเช่นนั้น เหมือนกัน
Posted in หมวดทั่วไป by krit. ปิดความเห็น บน พระสังกัจจายณ์

คำถามที่ต้องการคำตอบในเรื่องประติมากรรม

เพียงเริ่มต้นคิดและพิจารณาถึงเรื่องที่ต้องการจะทราบ ในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับงานประติมากรรม การปั้น การหล่อ ด้วยโลหะ , เรซิน ฯลฯ อีกทั้งกระบวนการทางกรรมวิธี ในการสร้างงานประติมากรรมทุกรูปแบบ ภาพเหมือน รูปเคารพ ต่าง ๆ แม้กระทั้งอนุสาวรีย์ เป็นต้น  อีกทั้งความคิดที่ต้องการครอบครองงานประติมากรรมของผู้ปั้นที่นำเสนอในเว็บ ก่อการนต์ ก็ตาม ยินดีที่จะบอกกล่าว ด้วยการ ติดต่อ ทาง   อีเมล์   krit@korkarn.com   ยินดีรับคำแนะนำ และตอบปัญหา ทุก ๆ เรื่อง ที่เกี่ยวกับงานประติมากรรมครับ.
ติดต่อการเงิน

ธ.กรุงเทพฯ สาขา เดอะมอลล์ บางแค

บัญชีออมทรัพย์

 เลขที่  238 – 4 – 19541 – 4

E-MAIL    krit@korkarn.com  Tel.   081- 974-9165

ทรงเครื่อง ” จักรพรรดิ์ “

ท่าน คือ พระพุทธรูป ปางปราบมารชมพูทวีป หรือที่เรา ๆ ท่าน ๆ มักเรียกกัน
ตามลักษณะที่พบเห็นว่าเป็น “พระทรงเครื่อง”
มีองค์ที่น่าชม อีกองค์ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดหน้าทุ่งพระเมรุฯ อยุธยา
ก็กราบเรียนเชิญ ให้ได้หาโอกาส ไปกราบสักการะท่าน มา ณ ที่นี้ นะครับ.
ที่เห็นอยู่ นี้ มีหน้าตัก ขนาด ๙ นิ้ว ฟุต หล่อด้วย ยิบซัม ขาว ขัดด้าน .
ตัวองค์ สามารถถอดออกจากฐานได้ครับ.

พระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพ็ชร

  พระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นปางที่ให้การนับถือกันว่าเป็นปางแห่ง”พระเกตุ”
 คือพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถประทับ(นั่ง)   ขัดสมาธิไขว้พระชงฆ์(แข้ง) หงายฝ่าพระบาททั้งสองข้าง
 ฝ่าพระหัตถ์วางหงายซ้อนกันบนพระเพลา(ตัก) พระหัตถ์ขวาวางลงบนพระหัตถ์ซ้าย
 ความเป็นมาของปางขัดสมาธิเพชรหลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์รับหญ้าคาจากโสตถิยพราหมณ์แล้ว 
ทรงนำไปปูต่างบัลลังก์  ณ  ควงไม้อัสสัตถโพธิพฤกษ์  แล้วประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ อธิฐานว่า
“ เนื้อ และ เลือดในสรีระนี้ แม้จะเหือดแห้งไปหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามที
ถ้าเรายังไม่บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จักไม่ทำลายบัลลังก์นี้”จากความเป็นมาแห่งเรื่อง
ที่กล่าวถึงพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรอันเป็นพระพุทธลักษณ์ที่ได้รับการเทียบแทนคุณลักษณ์แห่งพระเกตุนั้น
ก็เป็นเหตุผลกระจายความหมายของพระเกตุได้อีกเสมือนเทียบกับแรงอธิฐานของพระบรมโพธิสัตว์
การตั้งจิตเพื่อกระทำการใดๆ นั้นให้มีความแน่วแน่มุ่งมั่นโดยตั้งสัตย์แห่งใจเพื่อเป็นกำลังส่งไปสู่การปฏิบัติอันยังผลสู่ความมุ่งหมาย
พระเกตุยังมีความหมายมากมาย บ้างก็ว่าพระเกตุคือส่วนหางของพระราหู ทางโหราศาสตร์ก็ถือเอาพระเกตุเป็นวิญญาณธาตุ
เป็นธาตุกลางที่จะยังผลตามคุณสมบัติของดวงดาวพระเกตุนั้นถือเป็นของสูงที่แทนค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆลางสังหรณ์รวมทั้ง
การแทนความหมายถึงโหราศาสตร์และอีกมากมายที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์
ผลงานสร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๔๙  เตรียมทลูเกล้าถวายสมเด็จพระสังฆราชฯปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๐

พระปิยะมหาราช

 

พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดี อันมีกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเป็นหัวหน้าปรึกษากันคิดพระปรมาภิไธยที่จะจารึกในพระสุพรรณบัฎถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลือก ๔ พระนาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ พระนามสุดท้ายเพราะไม่เสียของเดิม อันหมายถึงสร้อยพระนามในพระสุพรรณบัฎเดิม
คำว่า…..บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศ์บริพัตร……….

 

 

 

 

 

 

พระนามที่  ๔   ที่ทรงเลือก  ให้จารึกในพระสุพรรณบัฎ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

บดินทรเทพยมหามงกุฎ   บุรุษรัตนราชรวิวงศ์

วรุตมพงศบริพัตร   วรขัติยราชนิกโรดม

จาตุรัตนบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ

อุภโตสุชาติสังสุทธเคราะหณี

จักรีบรมนาถอดิศรราชรามวรังกูร

สุภาธิการรังสฤษดิ์   ธัญญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์

มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคล

ประสิทธิสรรพสุภผลอุดมบรมสุขุมาลย์

ทิพยเทพาวตารไพศาล เกียรติคุณอดุลยวิเศษสรรพเทเวศรานุรักษ์

วิศิษฐศักดิสมญา   พินิจประชานาถ

เปรมกระมลขัติราชประยูรมูลมุขราชดิลก

มหาปริวารนายก   อนันตมหันตวรฤทธิเดช

สรรพวิเศษสิรินทร   อเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ

ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ

นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร  สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเษกกาภิลิต

สรรพทศทิศวิธิตชัย   สกลมไหสวริยมหาสวามินทร์

มเหศวรมหิทรมหาราชาธิราชวโรดม   บรมนาถชาติอาชวาศัย

พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์   อดุลยศักดิ์อรรคเรศรามาธิบดี

เมตตากรุณาศีลตหฤทัย  อโนปมัยบุญการ   สกลไพศาล

มหารัษฎาธิบดินทร   ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช

บรมนาถบพิตร   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

                             พระนามเต็มที่ใช้จารึกในพระสุพรรณบัฎ 

                          ( แผ่นทองคำสำหรับลงพระนามของกษัตริย์ )

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

อีกพระนาม คือ สมเด็จพระรามาธิปดี ที่ ๑

ทรงเป็นปฐมบรมกษัติรย์ แห่งราชจักรีวงศ์

เป็นองค์ต้นแห่ง รัชกาล ในศักราชแห่งสมัย รัตนโกสินธ์

ออกแบบ ปั้น และหล่อ

โดย อ.กฤษฏ์ สกฤษศิลป์

โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ลักษณะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแต่

คงไว้ด้วยความสง่างาม มีขนาด ครึ่งเท่าสัดส่วนจริง

พระพิฆเณศวร ปางสิทธิคณปติ ๒ กร

พระพิฆเณศวร ปางสิทธิคณปติ ๒ กร นี้ ออกแบบสร้างให้มีขนาดเล็ก สูงเพียง  ๑๒ นิ้ว จากพระบาท จรด ยอด มงกุฏ  ขณะพระอิริยาบท โปรดประธานดอกไม้  (เดิมออกแบบให้เป็นดอกบัว) เสมือน ประธานให้คุณความดีและความงดงามในชีวิต แด่ท่านผู้ คารวะ   เป็นหนึ่งใน ร้อยแปดปางที่นิยมบูชา  และเป็นองค์ต้น ๆ ในลำดับแรก ๆ แห่งปางของเทพชั้นผู้ใหญ่
ต่อมาได้แปลงเป็นโปรด ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความงดงาม ซึ่งก็ยังคงไว้ตามหลักแห่งปางที่ประธานดอกไม้ เสมือน ชีวิตที่งดงามตามวิถีที่คงซึ่งความศรัทธา

พระพิฆเณศวร ปางสิทธิ คณปติ

 

                     พระพิฆเณศวร ปาง สิทธิคณปติ

เป็นปางที่น่าสนใจปางหนึ่ง เนื่องจากเป็นปางเฉพาะ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความดี แห่งผู้ศรัทธาทั้งหลาย หรือการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์

บางคัมภีร์ก็ กล่าวว่า เป็นปางประทานความสมบูรณ์ ละคุ้มครองความร่ำรวยมั่นคงทุกประการในทางความดี  ทรงคอยดูแลและคุ้มภัยให้ปราศจากความขัดสนในชีวิตมนุษย์ชาติ

ปางนี้ทรงมีอีกพระนามว่า พระปิงคเล คณปติ